Over ons

Presentatie en lidorganisaties

De economische schok van het coronavirus veroorzaakt een wereldwijde recessie. Die verscherpt de internationale financiële onevenwichten en de sociale, ecologische en democratische crises die al voor de pandemie zichtbaar waren. Dit onderstreept het belang van sociale bescherming, openbare diensten, het behoud van ecosystemen en internationale samenwerking.

Er is een keerpunt nodig. De vele voorstellen die tijdens de quarantaine zijn gepubliceerd tonen de richting : de heropbouw van een wereld “na", op een meer duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige basis.

Deze alternatieven voor een Green New Deal vereisen echter dat staten de budgettaire capaciteit hebben om een overheidsbeleid te financieren in functie van een rechtvaardige transitie. Maar de huidige crisis leidtjuist tot een sterke stijging van de overheidsschuld. De ongekende economische schok als gevolg van de pandemie vraagt om nieuwe oplossingen om deze crisis tot een kans te maken. Zoniet dreigt de terugkeer van bezuinigingen en van de concurrentielogica de sociale ongelijkheden, de klimaatcrisis en het nationaal-populistisch terugplooien te verergeren.

We moeten opnieuw benadrukken dat staten legitieme actoren zijn, niet alleen om als “brandweerlui” in te grijpen, maar in de eerste plaats om de spelregels te bepalen, hun burgers te beschermen en een strategie te ontwikkelen voor duurzame ontwikkeling.

Het is met het oog op de bevordering van deze alternatieven dat een brede samenwerking binnen het Belgisch middenveld werd opgestart. Vakbonden, mutualiteiten, milieu-organisaties, netwerken tegen armoede, koepelorganisaties van ontwikkelings-NGO’s en netwerken voor verantwoorde financiering onderschrijven bovenstaande uitgangspunten. Het doel van deze samenwerking rond de coronacrisis is om gemeenschappelijke eisen aan regeringen en parlementen te formuleren en de burgers te mobiliseren ten gunste van een duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige samenleving.

11.11.11

Centrale Générale des Syndicats

Greenpeace Belgium

Coalition Climat

CNCD-11.11.11

Réseau Financité

Mutualité chrétienne

Solidaris - Mutualité socialist

Beweging.net

Réseau Wallon de lutte contre

Netwerk tegen armoede

FGTB-ABVV

Mutualités libres

Réseau Belge de Lutte contre

ACLVB - CGSLB